ความคุ้มครองการยกเลิกการจองคืออะไร?

หากคุณซื้อความคุ้มครองการยกเลิกการจอง และเกิดป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุ คุณสามารถยกเลิกทริปเดินทางและขอคืนเงินได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีการเสียชีวิตของผู้ร่วมเดินทางหรือญาติใกล้ชิด ความคุ้มครองการยกเลิกการจองนี้สามารถใช้ร่วมกับใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการรับรองและจะต้องจัดซื้อขณะทำการจอง