จะทำอย่างไรหากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการออกตั๋วของสายการบิน?

เราทำหน้าที่จัดหาตั๋วเท่านั้น ไม่ได้ดูแลเรื่องจากวางแผนการเดินทางใด ๆ หากคุณไม่พอใจกับเราจำหน่ายตั๋วเครื่องบินของเรา กรุณาส่งข้อเสนอแนะให้แก่เรา กรุณาใช้แบบฟอร์มคำร้องที่จัดมาให้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางของเราและกรอกข้อมูลลงไป

หากต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการวางแผนเที่ยวบิน กรุณาติดต่อกับสายการบินโดยตรง เช่น อาจเป็นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนเวลาบิน ความล่าช้าหรือปัญหาอื่น ๆ

หากคุณแจ้งขอค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ กรุณาแนบใบเสร็จตัวจริงระบุค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นไว้อย่างชัดเจน.