ฉันจะได้รับเงินคืนหรือไม่หากเที่ยวบินถูกยกเลิก?

หากเที่ยวบินถูกยกเลิก ควรติดต่อกับเราหรือสายการบินเพื่อสอบถามช่องทางในการขอคืืนเงิน

เราสามารถช่วยคุณในการแจ้งขอคืนเงินจากสายการบิน หลังจากสายการบินยืนยันว่าคุณจะได้รับเงินคืนแล้ว เราจะคืนเงินให้แก่คุณ

เราต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบินกรณีการยกเลิกหรือคืนเงิน หลายครั้งทริปเดินทางอาจครอบคลุมสายการบินหลายราย และเราจะต้องได้รับคำยืนยันจากสายการบินแต่ละแห่งภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

หลังจากได้รับเงินคืน เราจะตัดยอดคืนเงินให้กับคุณต่อไป เช่น หากคุณชำระเงินผ่านบัตร เราจะคืนเงินให้ผ่านบัตรดังกล่าว

เวลาในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับเวลาในการดำเนินการของสายการบิน ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้น