ฉันสามารถยกเลิกการเดินทางแม้ว่าจะไม่มีความคุ้มครองในการยกเลิกการจองได้หรือไม่?

ขอคืนเงินเมื่อยกเลิกการจองได้หากคุณมีความคุ้มครองการยกเลิกการจอง ทั้งนี้คุณสามารถยกเลิกเที่ยวบิน ที่พักหรือรถที่เช่าไว้ได้ตลอดเวลา ความคุ้มครองการยกเลิกจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วย โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน เมื่อทำการจองเสร็จสิ้นและกดปุ่ม “ชำระเงิน” แล้ว รายการจองจะถือว่ามีผลผูกพัน