ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายใดหรือไม่ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบินใหม่ด้วยบัตรโดยสารแบบยืดหยุ่น?

การจองใหม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในเที่ยวบิน หากบัตรโดยสารต้องมีการอัปเกรดหรือมีการเพิ่มภาษีสนามบินแล้วนับตั้งแต่เวลาที่ทำการจอง ผู้เดินทางจะต้องจ่ายราคาส่วนต่าง