ฉันต้องเขียนชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางในรายการจองใช่หรือไม่?

ใช่ ขณะจอง คุณจะต้องเขียนชื่อให้ตรงกับหนังสือเดินทางทั้งหมด สายการบินมีข้อกำหนดที่เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัย และมันสำคัญมากที่คุณต้องกรอกชื่อผู้โดยสารทั้งหมดให้ครบถ้วนและตรงตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง

โดยปกติสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนมือเจ้าของตั๋วโดยสาร หากคุณกรอกชื่อผิด คุณอาจต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่โดยที่ไม่ได้รับเงินคืนสำหรับบัตรโดยสารที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว.