มีหลักเกณฑ์ใดบ้างเกี่ยวกับของเหลว เวชภัณฑ์ อาหารเด็กและอาหารพิเศษที่จะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย?

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับของเหลว เวชภัณฑ์ อาหารเด็กและอาหารพิเศษที่นำติดตัวขึ้นเครื่องได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน โดยทั่วไปหลักเกณฑ์จะมีความเข้มงวดมาก และอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ.