ฉันจะต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่าทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ?

เราขอแนะนำให้คุณมีหนังสือเดินทางติดตัวไว้เสมอเมื่อคุณเดินทาง! คุณอาจถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องหากไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ๋าและวีซ๋าต่อเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของปลายทางดังกล่าว เอกสารการเดินทางของคุณจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศทั้งสองและของสายการบิน

หากคุณต้องใช้วีซ่าและ/หรือฉีดวัคซีน คุณจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขนี้

หนังสือเดินทางและวีซ่า

คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องขณะทำรายการจอง หากต้องขอวีซ่าสำหรับปลายทางและวีซ๋าสำหรับแวะพัก/ต่อเครื่อง คุณจะต้องยื่นขอไว้ด้วยตัวเอง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากคุณไม่มีเอกสารที่ถูกต้องติดตัวมาด้วย

คุณจะต้องมีใบอนุญาตให้เข้าประเทศ (ESTA) และหนังสือเดินทางสำหรับอ่านผ่านเครื่องสำหรับการเดินทางไปและผ่านสหรัฐอเมริกา

สำหรับการเดินทางไป/จากแคนาดาทั้งหมด นักท่องเที่ยวทุกคนที่ไม่มีวีซ่าต้องสมัครขอรับการอนุญาตให้เดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization - eTA)

มีเงื่อนไขพิเศษกำหนดให้ต้องจองตั๋วขากลับไว้ขณะเดินทางไปในบางประเทศ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้กับสถานทูตของประเทศดังกล่าว และกับสายการบินที่ให้บริการด้วยตัวเอง

การฉีดวัคซีน

คุณจะต้องฉีดวัคซีนและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดสำหรับการเดินทางไปยังประเทศปลายทาง คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง