จะทราบได้อย่างไรว่าต้องใช้หนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับปลายทางที่จะไปหรือไม่?

ในฐานะผู้เดินทาง คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าจะต้องเตรียมหนังสือเดินทางและขอวีซ่าสำหรับปลายทางที่คุณจะเดินทางไปหรือไม่ บางครั้งแม้ในประเทศที่เดินทางผ่านเพียงอย่างเดียว คุณยังอาจต้องขอวีซ่าต่อเครื่อง (เช่น การแวะพัก) หรือวีซ่าปกติ ควรตรวจสอบกับสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง บางประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานอีกอย่างน้อยหกเดือนหลังจากวันที่คุณเข้าพัก

หากคุณจัดซื้อบริการวีซ่าของเราขณะทำรายการจอง เราพร้อมช่วยคุณในการยื่นขอวีซ่า